Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FLIKU-82 RY

1. Nimi ja kotipaikka 1.1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Fliku-82. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Fliku. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan myös seuraksi.

1.2 Yhdistyksen kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja kieli suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi edellytyksiensä ja tarpeidensa mukaan kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua. Tarkoitustaan seura toteuttaa seuraavin keinoin:

1. Tarjoaa jäsenilleen:

- kilpailutoimintaa
- koulutustoimintaa
- valmennus- ja harjoitustoimintaa
- nuorisotoimintaa
- tiedotustoimintaa
- valistus- ja kasvatustoimintaa
- kuntoliikuntaa
- yhteistyötä muiden voimisteluseurojen ja -tahojen kanssa

2. Pyrkii kiinnittämään viranomaisten ja muiden tahojen huomiota ja tekee seuran toimintaa kehittäviä ehdotuksia, anomuksia ja aloitteita.

3. Pyrkii jatkuvasti ja omatoimisesti kehittämään harraste- ja kilpaurheilua sekä ohjaus- ja valmennustoimintaa.

4. Hankkii, hoitaa ja kehittää tarpeellisia harjoituspaikkoja ja välineitä. 5. Harjoittaa julkaisutoimintaa

6. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

7. Hankkii varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3. Jäsenet

3.1 Jäseneksi liittyminen ja hyväksyminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka hallitus katsoo edistävän seuran toimintaa ja joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivä täyttää kirjallisen anomuksen seuran internetsivuilla. Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissaan. Jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun maksamista seuraavan kuukauden alusta ja hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden.

Varsinaisen jäsenyyden ehdot

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksytyn tulee maksaa hallituksen määrittelemä seuran jäsenmaksu sekä mahdollinen harjoitus-, leiri-, asu- tai kilpailumaksu eräpäivään mennessä sekä noudattaa seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Varsinaisen jäsenen oikeudet

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on seuraavat oikeudet:

 • · läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa

 • · puheoikeus yhdistyksen kokouksissa

 • · kyselyoikeus yhdistyksen kokouksissa

 • · tiedonsaantioikeus

  Lisäksi 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on

 • · äänioikeus seuran kokouksissa

 • · päätösehdotuksen teko- ja kannatusoikeus seuran kokouksissa

  Varsinaisen jäsenen velvollisuudet

  Jokaisella varsinaisella jäsenellä on seuraavat velvollisuudet:

 • · hoitaa jäsenmaksu- ja muut sääntöjen määräämät velvollisuutensa

 • · velvollisuus pidättäytyä yhdistyksen vastaisista toimista

 • · noudattaa yhdistyksen tekemiä päätöksiä

  Yhdistyksen kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai ainaisjäsenmaksun, jonka hallitus määrittää. Kannattavalla henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta.

  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä on

 • läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa
 • · puhe- ja kyselyoikeus, muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa

 • · tiedonsaantioikeus

  Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla on:

 • · läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa

 • · puhe- ja kyselyoikeus, muttei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa

 • · tiedonsaantioikeus

3.2 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle, tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Irtisanoutuminen katsotaan astuneeksi voimaan, kun kirjallinen irtisanoutumisilmoitus on jätetty.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kauden loppuun saakka.

Irtisanoutuneen jäsenen oikeudet lakkaavat irtisanoutumishetkellä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla tai eronneella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
4. Jäsen-, harjoitus- leiri-, asu- ja kilpailumaksut

Jokainen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun sekä mahdollisen harjoitus-, leiri-, asu- tai kilpailumaksun. Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kausittain perittävän harjoitusmaksun, leiri-, asu- ja kilpailumaksun suuruuden päättää hallitus. Kannattava jäsen suorittaa joko vuotuisen jäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun, jonka hallitus määrittää.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta jäsentä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita 18 vuotta täyttänyt seuran jäsen.

Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee yhdistyksen kokous hänen tilalleen jäljellä olevaksi

toimikaudeksi toisen, mikäli yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajat (1-2 henkilöä) ja varatilintarkastajat (1-2 henkilöä) valitaan syyskokouksessa. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään kevätkokouksessa.

8. Yhdistyksen kokoukset ja kokousten koollekutsuminen

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi- toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun asianmukainen vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on yksi (1) ääni jokaisella jäsenmaksun ja mahdollisen harjoitus-, leiri-, asu- tai kilpailumaksun maksaneella, 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Valtakirjalla tai asiamiehen välityksellä ei saa osallistua kokoukseen eikä äänestää. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukset voivat perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole läsnäolo-oikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Pöytäkirjat on tarkastettava seuraavaan kokoukseen mennessä.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu on toimitettava kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai ilmoituksella seuran internet- sivulla.

Kokouksissa ei voida päättää asioista, joita ei ole mainittu kokouskutsussa.

9. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) 2) ja 3) 4) 5) 6) ja 7)

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

muille vastuuvelvollisille
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1) kokouksen avaus

 2. 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 1. 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 2. 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

 3. 5) päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 4. 6) valitaan hallituksen puheenjohtaja

 5. 7) valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten joukosta

hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle

 1. 8) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 2. 9) valitaan vastuuhenkilö kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan

jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 51% enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

11. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät